ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

Základní informace o Černochovu

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
ernochov je středně velká čistě zemědělská obec ve východním cípu okresu Louny, asi 4 km východně od Peruce.
Spočívá v široce přehledné rovinaté nebo velmi mírně zvlněné krajině v oblasti křídové plošiny.

 

Plošina je rozbrázděna mělkými depresemi,
založenými na tektonických zónách, které porušují komplex křídových a permokarbonských sedimentů.
Deprese vznikly dlouhodobými účinky vody vyvěrající z mělkých akumulací v kvartérním pokryvu.
Mají většinou orientaci k východu a zvolna se mění na nehluboká potoční údolí.

Černochov se rozprostírá na obou údolních svazích a ve dně údolí Mšenckého potoka, na jeho horním toku, nedaleko jeho zdrojové oblasti.

Údolní svahy v okolí obce, zvláště pravý svah, jsou porostlé lesními stromy a křovinami, které pak představují dlouhé stále zelené pruhy v jinak zcela odlesněné krajině.
Mšencký potok je obdobně jako nepříliš vzdálené potoky Podbradecký nebo Vranský významným zdrojem povrchové vody, která je v této oblasti vzácná.
Má však značně rozkolísanou vodnatost a v suchých letech téměř vysychá.

 Nejvyšším místem v blízkém okolí je ploché návrší, jihozápadně od obce, s nadmořskou výškou 330 m.
Vlastní obec leží v rozmezí nadmořských výšek 280 - 310 m.
Obdobně jako i jiné obce na odlesněné křídové plošině trpí Černochov častými suchými periodami, vysušujícím účinkem větrů,
občasnými vychřicemi, což mívá za následek všeobecný nedostatek pitné a užitkové vody, letní zasychání zrající úrody,
na jaře vy mrzání ozimů i větrnou erozi půdního pokryvu. To vše znesnadňuje život obyvatel a zemědělskou činnost.

 Černochov je křižovatkou místních silnic do Peruce, do Vraného, do Ječovic, do Evaně a do Chrastina. Ze správního hlediska i z hlediska kulturního má úzkou vazbu na blízský městys Peruc.

 

Poněkud nezvyklý název obce míval zřejmě kdysi tvar „Černouchov" a pochází od tmavého zbarvení půdy na sprašových návějích a v údolí potoka (obdobně jako „Černivo").***

***
ohledně názvu obce zde bude zvláštní pojednání.