ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

OPIS PROSBY O ZŘÍZENÍ FARY V ČERNOCHOVĚ

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

OPIS PROSBY O ZŘÍZENÍ FARY V ČERNOCHOVĚ

zaslané p. hraběti Františku z Thun - Hohenstejnu

 

Vaše Excellenci

 

Vysoceurozený pane !

Vyzvání přípisem sl.c.k.okr hejtmanství v Lounech ze dne 10.června b.r. číslo 7405 bychom pojednali o návrhu, jakým způsobem náklad na stavbu farních budov v Černochově obnášející 13.457 zl. 5kr. Krytí se má,dovolujeme sobě v hluboké úctě podepsaní členové obecního zastupitelstva v Černochově Vašemu Excellenci vylíčit tímto pamětním spisem za tužby a přání jakož i nejuctivější prosbu.

 

 

Dle účtu patronátního úřadu na Peruci ze dne 1.ledna 1890 kostelu sv. Václava znějícího obnáší ceté aktivní jmění 15.460 zl. 70 kr. a z toho je jmění radničního 412 zl. 94 kr.Dle platných zákonů v království Českém mohl by celý zbytek obnášející asi 15.000 zl. na stavbu farních budov vynaložených býti. Avšak k svému zděšení poznali jsme,že těchto 15.000 zl. bylo rozpůjčeno

 

A)jako záloha chrámu Slavětínského roku 1881 - 1883 7.018 zl. 57 kr. z nichž teprv 418 zl. 57 kr. splaceno jest, tak že záloha chrámu Slavětínskému daná dnes obnáší 6.600 zl. (bez úroků do 43 let,od r. 1881 do r. 1924).

 

B)Peruckému chrámu Páně od r. 1858 až do r. 1883 496 zl. 17 kr.

 

C)Ostatní jest uloženo buď ve státních dlužních spisech a ve spořitelně České v Praze.

 

Proto vznášíme k Vaší Excellenci nejuctivější prosbu,by jste ráčil nám v domáhání se prává býti nápomocen a podporujeme tu prosbu ještě následujícími důvody Jasný a lidumilný děd Vaší Excellence koupil panství perucké v roce 1809,kostel náš má 17 jiter 927 sáhů z výměry pozemků a byl vždy aktivní .Od roku 1831 přispíval na kostel perucký :

1831 893 zl. 26 kr.

1832 326 45

1833 73 20

1835 600 24

1837 400 2

1838215

1841 112 23

1846 na stavby fary v Peruci450

184750

1848 54 42

1850 na stavbu farní stodoly 162 28

1852250

1853180

185410

1855 kostel perucký222

185612

1858 4 12

 

Za to ale kostel sv Václava v Černochově,který toto jmění své obdržel od důstojného opatu řádu cisterského v Oseku - jak listina na pergameně z roku 1368 v obecním archivu chovaná svědčí,s tím výslovným podotknutím^ půllánu polí na zachování a ozdobu chrámu sv. Václavajakož i na roucha bohoslužebná a jiné potřeby chrámové vynaloženy byly,po celý ten čas od r. 1809 až do r. 1890 byl odbyt správou oken,někdy střechy a dvakrát za 50 let obílen a ovržen.

 

Obnova hlavního oltáře r. 1862 dála se z peněz zádušních,nýbrž hlavně dobrovolnými příspěvky osadníků a důstojného p. děkana.

 

My dobře víme,že nezapomenutelný děd Vaší Excellence jistě by byl poručil,by se něco dělalo prospěchu našeho chrámu Páně,ale proto, že bydlel daleko od nás a nebylo nikoho,který by se zastaral a prosbu naši k němu přednesl,zůstal nepovšimnut i duchovního správce,který jest zákonem a svědomím zavázán míti péči rovnou o všechny chrámy jeho správě svěřené.Tak se stalo,že mezi rokem 1830 - 1840 důstojný předchůdce nynějšího důstojného pana děkana vymohl sobě exekuční prodej pozemku k beneficiu v Černochově patřící a jen zákaz vysocedůstojné kn.arcib.konsistoře zachránil toho,že bychom my nikdy svou tužbu uskutečněnou neviděli.Když nastoupil veled. p. děkan nynější jako administrátor v roce 1840 správu faru perucké nedivíme se,že především pečoval o svůj farní chrám Páně.Roku 1846 zemřel Josef Haser.farář perucký a nyní jednalo se o to u nás v naší obci,bychom se domohli samostatné duchovní správy,žeť se tomu veled. p. děkan vzpíral tomuto nemůže býti za zlé vykládáno.První prosba naše minula se účinkem a když nastal r. 1848 hlásili jsme se podruhé leč i tentokrát neměla prosba naše žádoucího úspčchu.Když bylo slíbeno otcům našim od veled. p. děkana,jak protokoly v listovně kn.arcib.konsistoře chované svědčí,že bude držeti dva kaplany a že budeme míti častější služby Boží, upustili tito na čas od tohoto požadavku svého majívce patřičnou důvěru k důstojnému správci svému.

Že dovolil výpůjčku 7 018 zl. 57 kr. slavětínskému chrámu Páně bez úroků na 43 léta dá se lehce vysvětliti. Vše to uvažujíce víme.že sl. Patronátní úřad jednal podle litery zákona,ale nejvyšší právo bývá často největši křivdou.

 

Z té příčiny utíká se v hluboké úctě podepsaný obecní výbor k Vaší Excellenci s pokornou prosbou.by se svolením Vaší Excellence jakožto dosavadního patrona našeho chrámu Páně dostalo se kostelu našemu :

 

I. Správného splácení záloh k farnímu chrámu slavětínskému půjčených.

 

II. On farní chrám perucký po celých 80 let požíval dobrodiní filiálního kostela našeho a v účtu roku 1889 má

 

11 010 zl 65 kr. aktiv od kterých se dluh kostelu našemu patřící 4 961 zl. 17 kr. odráží.ale nikdy nevyplácí,by i tento byl přidělen k částečné náhradě těch záloh již po 81 roků požíval,v této tísni naší. Neprosíme tudíž.by Vaše Excellence tuto zálohu nám darovala nýbrž za to jen,by ručila,že kostel náš,on má dostatečného jmění k vydržování ze svých úspor časy svými i splatil.

 

V Černochově dne 19. června 1890.

Josef Kalouš v.r. radní

 

Václav Čech v.r. náhradník

 

Frant. Krejný v.r. člen obec. výboru

Jos. Platil v.r.

 

starosta

 

Jos. Zázvorka v.r. radní

 

Václ. Čech v.r.

 

člen obec. Výboru

L.s.