ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

KŘÍŽE A BOŽÍ MUKA

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
řed dávnými lety stávaly většinou na křižovatkách a rozcestích různé kříže a „Boží muka". Některé byly postaveny z náboženských pohnutekjiné zase měli vztah k určité události,která se z těchto místech stala.

 I Čemochov býval na podobné památky bohatý.Nejstarší taková „Boží muka " stávala na nejvyšším místě za obcí,asi v polovině cesty z Černochova do Vraného

 Byl to tzv. „Křivánkovic kříž". V letech 1870-80 tam stával dřevěný kříž,asi 5 m vysoký. Jednak stářím, jednak úderem blesku obě ramena kříže spadla.Tehdejší starosta Josef Křivánek dal dřevo odstranit a postavit Kříž nový z pískovce a leštěnou tabulí s nápisem „To Bůh miloval svět,že syna svého jednorozeného dal,aby každý,kdož v něho věří,nezahynul,ale život měl věčný. 1878".Ke konci devadesátých let min. století někdo kříž vyvrátil a Křivánkův syn dal zbylý kámen odvézt a od tč doby je toto místo neoznačeno. Při téže silnici,v místech,kde dříve odbočovala polní cesta k Lukovu,stával „Kříž Šenfeldovic"s letopočtem 1868.Zničen byl v r. 1919.Po Il.světové válce postavil na tom samém místě nový pískovcový kříž tehdejší majitel pole J.Pleticha.V šedesátých letech při obdělávání polí velkými agregáty,byl zničen.

Další taková „Boží muka" na pískovcovém podstavci s vysokým kovovým křížem,původně zvaným „Kalachov-ic",stávala na Drážkách,při polní cestě z Černochova k Bohdalu.Později přilehlé pole koupil Václav Erlich č.p. 39,kříž dal opravit a na paměť,kdy se bývalý korunní princ Rudolf r. 1881 ženil,zasadil u něho dva kaštany. Ze stromků vyrostly mohutné stromy,k? syn zemřelého Václava Erlicha v r. 1946 porazil a spálil. Vlastní kříž pak v padesátých letech porazilo splašené koňské spřežení Josefa Fiedlera č.p. 34.Zbytky kříže se několik let válely v trávě,až je někdo odklidil - neodklidil - pokusíme se jej obnovit!

 

Na křižovatce v obci při východu „měrem k Peruci stojí kříž,kterému se říkalo „Machovic".Podstavec je z pískovcového kamene,na širokém stupňovitém podnoží a vlastní kříž je z litiny .Postavit jej dal asi v padesátých letech min.stol.Antonín Mach,bývalý hostinský v č.p. 90,kde se tehdy říkalo „Na šafárně".U kříže bývaly 3 lípy.

Asi v polovině cesty z Černochova do Peruce stojí zbytky kříže.kterému se ještě dnes říká „Láchovic",protože přilehlé pole vlastnil Jaroslav Čech č.p. 33,kde se říká „U Láchů".Byl to opět železný kříž na pískovcovém podstavci s letopočtem 1856.Kříž byl několikrát povalen a opět postaven. V současnosti zbyl jen pískovcový podstavec.

 

Pěkný a nejlépe zpracovaný kříž tzv. „Statue" stojí po pravé straně silnice k Chrastinu,asi necelý 1 km od Černo-chova.Nese letopočet 1815 se jménem autora Franz Patzeli.Dle vyprávění byl tento kříž postaven jakýmsi Čechem č.p. 72 (dnešní prodejna).I přes své značné stáří je tento kříž dosud velmi zachovalý.

Při téže silnici,v místech,kde kdysi odbočovala tzv. „Trávní cesta",nacházel se rovněž kříž s nápisem „Důvěřuj v Boha"s letopočtem 1888.Kříž byl 2x poražen,později trosky odklizeny a od té doby je toto místo neoznačeno.

Jako třetí při této silnici,v těsné blízkosti obce u tzv. „pole zádušního",stával v min.století ještě jeden kříž.Nesl Tento nápis „Zde na tomto místě zemřel nešťastnou náhodou Josef Valenta z Ředhoště dne 2.července 1856". Byl to kočí z č.p. 9,kterému se splašili koně a při pádu na zem byl přejet a zůstal na místě mrtev.Z kříže se zachovala jen spodní část,nápis je již nečitelný.

Snad celé století stával též kříž z pískovce při silnici z Černochova do Evaně,v místech kde silnice křižovala s polní cestou od Ječovic k Horkám.Byl to tzv. „Kříž Šrámkovic",který byl dobrým ukazatelem cesty,zvláště v zimě,kde bývalo celé okolí zaváto sněhem.Po 1. světové válce byl tento kříž povalen a již nikdy nebyl obnoven.

Jako poslední v okolí obce stával pískovcoví kříž za Černochovem směrem k Ječovicím a to po levé straně silnice u bývalého farního pole. Vedle něho rostla krásná lípa.ale v poválečném období 1919-1920 byl kříž i lípy zničeny .

Ještě je nutno se zmínit o kapličce sv.Floriána,stojící mezi 3 mohutnými lípami.na severozápadním okraji obce,za domem č.p. 150.Kaplička byla postavena po požáru stavení č.p. 25 v roce 1801.Od jejího vzniku až do konce 19.století,tehdy plnýc'- 100 let konali naši předkové vždy 4.května,na den sv. Floriána,prosební procesí.Zvlášť slavné bývalo procesí v době,kdy byl v obci založen spolek dobrovolných hasičů,kteří měli sv. Floriána za patrona.Bývala to velká sláva s hudbou,prapory,družičkami,později se přidružil spolek veteránů. Když si hasiči pořídili novou stříkačku,byla u kapličky slavnostně vysvěcena peruckým děkanem Františkem Danešem.

Po 1.světové válce kaplička začala chátrat.obecní správa jí dala sice opravitale slavení svátku sv.Flo-riána již odpadlo.