ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

ČERNOCHOVSKÝ KOSTEL

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

odle zprávy peruckého faráře Zeizlera, který se narodil 11. května 1724 v Panenském Týnci a kterýž farářoval na Peruci až do své smrti roku 1798, byl černochovský kostel založen roku 1105. Tak bylo psáno na základním kameni, při bourání tohoto původního kostela v r. 1774 nalezeném.

 

Byla zbořena chrámová loď, přičemž kněžský kůr zůstal.

Stará stavba byly v románském slohu a později kolem r. 1250 přestavěn kněžský kůr, který slouží nyní za sakristii.
Tento kůr má opěrné pilíře a okna na sever, východ a jih goticky zaklenuté.
Taktéž žebra klenbová ukazují na gotiku ranní, která se používala ve 13. století.
Byl tedy starý kostel dvojího slohu, loď byla románská a k ní kolem roku 1250 přistavěn kněžský kůr ranně gotický.
Nynější kostel byl postaven r. 1774. Ze starého pochází kamenná křtitelnice 1 m vysoká.
Sakristie byla původně kryta ostrou střechou šindelovou a nyní má těžký dubový krov, střechu mansardovou, krytou taškami.
V sakristii jsou 2 obrazy „Ecce homo" a „Bolestné Panny Marie", malované na dřevě, pocházející patrně ze 17. století.
Loď chrámová je podoby vejčité 18,2 m dlouhá a 11,7 m široká a zaklenutá v plochou kopuli.
Velký oltář ze dřeva, uměle řezaný, má obraz sv. Václava a po stranách do věnce menší obrazy sv. Ivana, sv. Zikmunda, sv. Ludmily, sv. Víta, sv. Vojtěcha a Panny Marie.
Sochy sv. Norberta a sv. Jana Nepomuckého, postavené na hlavním oltáři pocházejí ze starého kostela a byly vr. 1790 opraveny.
Vedlejší oltárik Panny Marie stával v lodi na straně jižní až do r. 1912 a byl jediným vedlejším oltářem v kostele.
V tomto roce někdo daroval kostelu druhý oltář s obrazem Krista v zahradě Getsemanské, který byl postaven na místě dřívějšího oltáře a oltář Panny Marie obohacen o sochu Panny Marie Lurdské,
přenesen na stranu severní, kde býval velký obraz Mláďátek betlémských, který pocházel z kaple Betlémské v Praze, zrušené císařem Josefem II.

V době 1. světové války byl věnován Kristus na kříži, který byl v chrámové lodi zavěšen na straně jižní.
U nohou kristových je nápis: „Pane, úpěnlivě prosíme Tebe, zastav hrůzy války, dej mír a vrať nám naše drahé vojíny - 1917".
Ve výklenku kazatelny visí velký obraz na plátně, v pamětní knize a inventáři kostelním se jmenuje Gisilar a pochází nejspíš od Ledeburů.

Na věži, která spočívá na 4 pilířích na západní straně kostela, byly v druhém patře zavěšeny 4 zvony,
které r. 1777 sem byly přeneseny z kostela peruckého,
poněvadž místo ve věži bylo malé a proto původní zvony byly dány do Peruce a tyto menší z Peruce do Černochova a v obci zněly až do r. 1915, kdy za světové války byly dva menší sejmuty a odvezeny.

Popis zvonů:

 

První, největší na výšku a průměr 80 cm.
Na hořejším okraji jsou polovypuklé obrazy „Svatby v Káni galilejské", „Milosrdného Samaritána", „Vzkříšení Lazara" a „Obrácení sv. Pavla na víru křesťanskou".
Na plášti vpředu je nápis: Bryccius Pragensis auxilio divino fecit me (Brikci z Prahy pomocí boží mne zhotovil).
Dole: Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný.. Sv. Jan Nepomucký.
Dole medailon s hlavou spasitelovou a letopočet 1567. Na plášti vzadu: Da pacem dominein diebus nostris, quia not est alius, qui pugnet pro nobis nisi tu Deus noster omnipotens.
(Udělej pokoje Pane ve dnech našich protože není jiného, který bojoval za nás, jedině Ty Bože náš všemohoucí). Dole jsou opět andělíčkové s hudebními nástroji v práci - vypouklé.

 

Druhý je 70 cm široký a také tolik vysoký,
je hladký a má jen jeden nápis na hořejším okraji, kdy byl ulit. Části nápisu jsou děleny korunou. Česky zní: léta páně tisícího pětistého pátého.

 

Třetí byl vysoký i široký 40 cm,
má na horním a dolním okraji věnce a na plášti polovypouklý obraz sv. Floriána, kříž a nápis: Přelit od dcery Karla Bellmana, Anny.
Pocházel zr. 1758 a byl posvěcen od opata strahovského Gabriela Kašpara k poctě sv. Jana Křtitele a sv. Donáta.

Čtvrtý měl výšku 36 cm a průměr 35 cm
a měl na plášti polovypouklé obrazy . Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého a na dolním okraji měl značku výrobce J.G.K. (Johana Georga Kuhnera.)

 

Třetí a čtvrtý zvon byly v první světové válce odebrány, také druhý byl za německé okupace odvezen, ale k jeho rozlití již nedošlo a tak byl vrácen a znovu zavěšen.
V roce 1929 byla provedena oprava kostelní střechy, oplechována báň, celý kostel obílen a opatřen nápisem na omítce nad hlavním vchodem: „Svatý Václave, oroduj za nás".

V roce 1973 a 1974 byla provedena generální oprava kostela. 
Byly vyměněny trámy ve ve vazbě celé střechy, rovněž tak i latě, opravena omítka a kostel obílen. Věž kostela byla pokryta měděným plechem.