ČERNOCHOV

Kulturní spolek Václava Krejného

Výroční zpráva KSVK 2015

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA KULTURNÍHO SDRUŽENÍ VÁCLAVA KREJNÉHO

ZA ROK 2015

(zveřejněna na výroční členské schůzi dne 6. 2. 2016)

 Činnost KSVK byla i loni zaměřena na kulturně-společenské vyžití dětí i dospělých a jako vždy jsme se ji snažili rozložit do celého kalendářního roku.

 První plánovanou akcí roku 2015 byla výroční členská schůze, která se konala 14. února v zasedací místnosti bývalého obecního úřadu v Černochově.

 Jako host se jí zúčastnil místostarosta městyse Peruc, Mgr. Jan Vnouček. Program výroční členské schůze tvořilo zhodnocení práce sdružení za rok 2014 a schválení plánu činnosti na rok 2015. Následovala diskuze a malé občerstvení.

 V sobotu 14. března jsme uspořádali tradiční Maškarní taškařici s průvodem masek obcí. Jako každý rok, i letos, do kroku i k tanci hrála všem zúčastněným dechová hudba RODÁCI. Ačkoliv bylo poměrně hodně chladné a větrné počasí, nemohlo zkazit náladu masek ani přihlížejících. V závěru průvodu byla vyhodnocena a odměněna nejlepší dětská a „dospělá" maska. Účast masek bohužel rok od roku klesá a nepomáhá ani námi vedená veřejná půjčovna, kde si mohou zájemci půjčit kostým zdarma. Kostýmy si zde místní i přespolní půjčují spíše pro akce konané mimo Černochov. Naopak kladně hodnotíme, že se naši sousedé na průvod masek pečlivě připravují a v mnoha domech nabízejí účastníkům maškarní taškařice štědré občerstvení. Večer se na sále místního pohostinství konala taneční zábava, kterou svým repertoárem již poněkolikáté doprovodila hudební skupina Taurus.

 Pro děti jsme dále během roku zorganizovali tyto akce:

 - pálení čarodějnic 30. dubna, které se s úspěchem konalo za účasti mnoha místních i chalupářů, dětí i dospělých. K příjemné náladě jarního večera přispělo i dobré občerstvení, které nám loni poprvé a také naposledy poskytli manželé Kučerovi jakožto noví nájemci místního pohostinství.

 - Dětský den 20. června jsme tentokrát zpestřili nafukovací skluzavkou, která měla u malých i větších dětí obrovský úspěch. Kromě této atrakce si děti opět vyzkoušely své fyzické dovednosti na překážkové dráze, při házení míčkem nebo například při střelbě ze vzduchové pušky.

Odměnu jim ale přinesly i krásné obrázky, číselné spojovačky nebo i správně složené skládačky. Za splněnou disciplínu dostalo každé dítě lístky, za které si potom mohlo vybrat hračku nebo pamlsek. Děti měly celé odpoledne limonádu zdarma a na konci odpoledne dostaly vuřty, které si mohly opéci na ohni. K naší radosti a díky příjemnému počasí byla účast dětí i jejich rodičů překvapivě velká. Zdá se, že Dětský den je během roku naše nejvíce navštěvovaná akce, ale zároveň také organizačně nejnáročnější, protože k ní potřebujeme mnoho dospělých organizátorů.

- Poslední dětskou akcí roku je vždy prosincová Mikulášská nadílka, kterou navštívil vlídný Mikuláš, rozpustilý čert a dva krásní andělé. Za básničku či písničku rozdali dětem dárkové balíčky s dobrotami a drobnými dárečky. Po nadílce následovalo promítání pohádky. Tato akce je mezi našimi dětmi velmi oblíbená a rok od roku navštěvovaná stále více rodinami, které zde nemají trvalé bydliště, ale při návštěvě příbuzných chtějí svým dětem dopřát mikulášské překvapení. Povzbudivé je i to, že po nadílce skoro všichni rodiče zůstávají na místech a sledují pohádku spolu se svými dětmi.

 

Akce pro dospělé v roce 2015:

 

- na Den matek v neděli 10. května jsme pozvali naše oblíbené Divadlo Ve Tři. Přítomné dámy si rády zazpívaly a pobavily se při jejich programu. Všechny maminky a účinkující obdrželi jako každý rok malé občerstvení a kytičku.

- Letní taneční zábava proběhla loni až 22. srpna, a to z organizačních důvodů. Vzhledem k poměrně malému počtu členů sdružení bylo nutné najít termín po skončení červencových dovolených všech členů. Kvůli velmi špatné spolupráci s nájemci místního pohostinství, manželi Kučerovými, a vytíženosti pana Švarhy z Evaně, bylo nutné požádat členy sdružení a jejich přátele o pomoc při vedení výčepu a obsluze na sále během zábavy. Vše se povedlo i díky zapůjčení veškerého vybavení od pana Švarhy. Všichni přítomní se dobře bavili za hudebního doprovodu kapely Neon Band.

- Podzimní taneční zábava se konala v sobotu 19. září opět ve spolupráci s panem Švarhou z Evaně, protože místní nájemci hostince odmítli účast na této akci. Opět nám hrála kapela Neon Band, účast byla hojná a dobrá nálada všech přítomných nám byla jistou satisfakcí za organizační a provozní problémy, které musíme, ne vlastní vinou, řešit.

Po celou sezonu jsme se potýkali s velkou neochotou a dokonce naschvály při organizaci akcí, při kterých je nutná spolupráce hostince. Nepodařilo se nám navázat fungující vztahy, proto jsme se vrátili ke spolupráci s panem Švarhou z Evaně jako v době, kdy místní pohostinství bylo zavřené.

 

 Členové kulturního sdružení také celoročně provozovali jednou týdně místní knihovnu. 4x za rok je prováděna výměna knihovního fondu s Městskou knihovnou v Lounech. Počet čtenářů zůstal v loňském roce stejný. Počet mladých čtenářů stagnuje již delší dobu a to zřejmě proto, že odrostla jedna velká skupina dětí do věku, kdy už nemají o knihy zájem a další malí čtenáři se číst teprve učí, nebo budou učit.

 

Žádnou z uvedených i plánovaných akcí bychom nemohli uskutečnit bez podpory a pochopení zástupců Městyse Peruc, za což jim touto cestou děkujeme!

 

Rok 2015 hodnotíme z pohledu našeho sdružení jako uspokojivý. Tradičně hojně navštívené jsou akce pro děti, ale bohužel klesá návštěvnost akcí pro dospělé, a to dokonce i tanečních zábav. Nejednou jsme již i zvažovali možnost, přestat zábavy pořádat, ale zatím jsme se vždy rozhodli pokračovat. V současné době poslední nájemce místního pohostinství v Černochově svoji činnost končí a nezbývá tedy než najít někoho nového, kdo by oživil společenské dění v obci a s kým by organizace akcí našeho sdružení byla jednodušší a příjemnější než dosud.

 

Na závěr uvádíme přehled finanční situace sdružení:

 

STAV POKLADNY:

Počáteční stav k 1. 1. 2015

 

Příjmy v roce 2015 Výdaje v roce 2015 Konečný zůstatek k 31. 12. 2015

 

STAV UČTU:

3.547 Kč

 

13.028 Kč

 

13.286 Kč

 

3.289 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2015

 

Příjmy v roce 2015 Výdaje v roce 2015 Konečný zůstatek k 31. 12. 2015

23.589,58 Kč 17.551,85 Kč

 

19.081 Kč 22.060,43 Kč